Obchodní podmínky pro využívání internetového katalogu centrumturistiky.cz

Provozovatelem portálu centrumturistiky.cz je Ing. Petr Zelený, IČ:88171001 se sídlem Smetanova 386, 537 01 Chrudim, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Chrudim. Využívání služeb portálu centrumturistiky.cz je upraveno následujícími obchodními podmínkami.

Obecná ustanovení

Uživatelem služeb portálu centrumturistiky.cz se rozumí každá osoba, která používá kteroukoli část systému dostupnou prostřednictvím sítě internet. Užíváním se rozumí především procházení elektronického katalogu, využívání placených i neplacených služeb dostupných po registraci, přidávání obsahu apod.

Uživatelem služeb portálu centrumturistiky.cz může být jak fyzická tak i právnická osoba.

Uživatel může využívat jak neplacené tak i placené služby portálu centrumturistiky.cz. Využívání neplacených služeb není ze strany uživatele vynutitelné. Kvalita a dostupnost neplacených služeb není ze strany provozovatele garantována.

V případě prokazatelného porušení autorských práv třetí osoby je provozovatel portálu oprávněn závadný příspěvek (záznam) odstranit a to bez jakékoli náhrady.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění jakéhokoli příspěvku, který odporuje zákonů či dobrým mravům.

Placené služby

Seznam placených služeb je uveden na příslušné stránce placené služby. Ceny služeb jsou dány aktuální nabídkou provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje možnost změny cen svých služeb. Změna cen se v tomto případě nedotkne již objednaných služeb.

Mezi placené služby patří především umístění placených záznamů do katalogu, zvýhodnění těchto záznamů, případně jiná forma reklamy.

Objednávku placené služby může uživatel provést přímo prostřednictvím systému centrumturistiky.cz (na základě registrace a výběru služeb). Nárok na dodání placené služby vzniká uživateli po úplném uhrazení ceny objednané služby a dodání veškerých podkladů potřebných pro realizaci služby (především grafických a textových obsahů).

Doba, po kterou je placená služba ze strany provozovatele portálu poskytována se počítá ode dne, kdy byla tato služba opravdu spuštěna. Do doby běhu služby se započítávají i dny, kdy jsou záznamy v katalogu skryty ze strany uživatele. 

Závěrečná ustanovení

Jakékoli kopírování a šíření obsahu zveřejněného na portálu centrumturistiky.cz je zakázáno bez písemného souhlasu provozovatele portálu.

S osobními údaji uživatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC.

Veškeré vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami nebo nejsou sjednány zvláštní smlouvou mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Provozovatel byl dne 21.01.2015 zapsán do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel si vyhrazuje možnost změny obchodních podmínek. Veškeré smluvní vztahy vzniklé před změnou obchodních podmínek nebudou touto změnou dotčeny a řídí se vždy obchodními podmínkami, které byly platné v době uzavření smluvního vztahu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20.1.2015.